GIỚI THIỆU

Trung tâm Công nghệ nấm NAVITO

Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 05/2020

Đơn vị chủ quản của Trung tâm là Công ty Cổ phần NAVITO

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ông Lê Hải Nam

Ông Lê Hải Nam
Giám đốc Trung tâm

Ông Nguyễn Tiến Dũng
Chuyên gia Công nghệ Sinh học

Ông Nguyễn Đình Mỵ
Chuyên gia

Ông Phạm Văn Tuyến
Chuyên gia

Bà Hoàng Thị Liên
Chuyên gia